Имею ли я право на общение с внуком и участие в его воспитании?

Моя дочь не дает мне возможности общаться с моим внуком. Имею ли я право на общение с внуком и участие в его воспитании?

Право деда и бабы на общение с внуками и участие в их воспитание регламентировано ст. 257 Семейного кодекса Украины. Родители и иные лица, с которыми проживает ребенок, не имеют право создавать препятствия в осуществлении такого права. Если Ваша дочь создает Вам такие препятствия, Вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением об их устранении .

Дане питання регул. СК, зокрема:
Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на ви¬ховання внуків, правнуків
1. Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися зі сво¬їми внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні.
2. Батьки чи інші особи, з якими проживає дитина, не мають права перешкоджати у здійсненні бабою, дідом, прабабою, праді¬дом своїх прав щодо виховання внуків, правнуків.
Якщо такі перешкоди чиняться, баба, дід, прабаба, прадід ма¬ють право на звернення до суду з позовом про їх усунення.
Одним із основних особистих немайнових прав дитини є її право на сім'ю та сімейне виховання. Насамперед воно дістає вияв у наданні дитині можливості жити й виховуватися у сім'ї. Як правило, йдеться про проживання дітей у сім'ї своїх батьків. Однак право дитини на сімейне виховання охоплює також її право на спілкування з дідом, бабою, прадідом, прабабою, бра¬тами, сестрами та іншими членами сім'ї. У СК вперше закріп¬лені права на виховання внуків і правнуків не тільки баби та ді¬да, а й прабаби і прадіда.
Баба, дід, прабаба, прадід є родичами прямої лінії спорід¬нення і бажають спілкуватися зі своїми внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні навіть у тих випадках, коли прожи-вають окремо.
Частина 1 коментованої статті встановлює право баби, ді¬да, прабаби, прадіда на спілкування зі своїм внуком, правну¬ком і на участь у їх вихованні. Підставою цього права є родин¬ний зв'язок між бабою, дідом і внуком або прабабою, прадідом і правнуком. Варто звернути увагу на те, що СК встановлює право, а не обов'язок баби, діда, прабаби, прадіда, пов'язаний з вихованням внуків і правнуків. У зв'язку з цим можна вести мову про те, що, виховуючи внуків і правнуків, вони не тіль¬ки виконують свої моральні обов'язки, а й реалізують своє право. За наявності повноцінної сім'ї та природного розвитку
сімейних відносин реалізація цього права не породжує жодних проблем.
Труднощі, як правило, виникають тоді, коли батьки розлу¬чені або коли один із них помер, а той з батьків, з ким залиши¬лися проживати діти, не дає можливості батькам (бабі, діду) другого з подружжя спілкуватися з дітьми. Тому ч. 2 статті, що коментується, встановлює обов'язок батьків або інших осіб, з якими проживає дитина, не перешкоджати бабі, діду, прабабі, прадіду у здійсненні їх прав щодо виховання внуків, правнуків.
Дід, баба, прадід, прабаба у разі чинення батьками або інши¬ми особами, з якими проживають діти, перешкод їх спілкуван¬ню з внуками, правнуками та участі у вихованні останніх мають право на підставі ст. 124 Конституції звертатися безпосередньо до суду з позовом про усунення цих перешкод. Суд при розгля¬ді спору має керуватися інтересами дітей. У своєму рішенні він повинен встановлювати способи участі діда, баби, прадіда, пра¬баби у вихованні дитини (систематичні зустрічі, відвідування дитиною місця проживання баби, діда, прабаби, прадіда тощо), місце і час їх спілкування з урахуванням віку, стану здоров'я ди¬тини, поведінки діда, баби, прадіда, прабаби, а також інших обставин, що мають істотне значення. Якщо інтереси дитини вимагають присутності під час побачень іншої особи (виховате¬ля, вчителя, лікаря), суд може відобразити це у рішенні.
Якщо ж спілкування діда, баби, прадіда, прабаби з внуками і правнуками негативно впливає на останніх, орган опіки та піклування може заборонити його, причому як тимчасово, так і назавжди.
Стаття 258. Права баби і діда щодо захисту внуків
1. Баба і дід мають право на самозахист внуків.
2. Баба і дід мають право звернутися за захистом прав та інте¬ресів малолітніх, неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних внуків до органу опіки та піклування або до суду без спеціальних на те повноважень.
Коментована стаття встановлює повноваження баби й діда Щодо захисту внуків, зокрема їх прав та інтересів. Згідно з ч. 1 цієї статті одним із способів такого захисту є право баби, діда на самозахист внуків.
Стаття 19 ЦК закріплює право особи на самозахист. Відпо¬відно до неї самозахист — це застосування особою, право якої порушено, засобів протидії, які не заборонені законом та не су¬перечать моральним засадам суспільства. У цій статті також заз¬начено, що особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних пося-гань. У контексті статті, що коментується, під терміном "самозахист" треба розуміти спосіб захисту дідом, бабою права їх вну¬ка від порушень та протиправних посягань.
Частина 2 коментованої статті наділяє бабу та діда статусом законних представників їх малолітніх, неповнолітніх та повно¬літніх непрацездатних внуків при вирішенні питань, пов'язаних із захистом їх законних прав та інтересів, що охороняються за¬коном. На підставі цієї норми баба і дід можуть захищати права своїх внуків як в органах опіки та піклування, так і в суді. При цьому вони можуть використовувати будь-які способи захисту цивільних прав, закріплені у цивільному законодавстві, а саме: 1) визнання права; 2) визнання недійсним правочину; 3) при¬пинення дій, що порушують право; 4) поновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'яз¬ку в натурі; 6) зміна правовідносин; 7) відшкодування шкоди; 8) компенсація моральної шкоди; 9) визнання незаконним ак¬та державного органу чи органу місцевого самоврядування, а також інші способи, передбачені чинним законодавством.