Що означає право людини на свободу думки і слова?

Що означає право людини на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?

Згідно зі ст. 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошення інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
Отже, право на свободу вираження поглядів становить одну з неодмінних підвалин демократичного суспільства, одну з основних умов його прогресу та самореалізації кожної особи. За умови дотримання пункту 2 статті 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року це право стосується не лише тієї «інформації» чи тих «ідей», що сприймаються схвально або вважаються необразливими чи незначущими, а й такої інформації чи ідей, які викликають образу, обурення чи занепокоєння. Такими є вимоги плюралізму, терпимості та широти мислення, без яких «демократичне суспільство» неможливе. Як зазначено у статті 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року, ця свобода обмежується низкою винятків, які, однак, мають бути чітко визначені, а необхідність будь-яких обмежень має бути переконливо встановлена. (пункти 25, 26 мотивувальної частини Рішення Європейського суду з прав людини від 21 вересня 1995 року (справа Вогта проти Німеччини).