Що таке інформація з обмеженим доступом?

Що таке інформація з обмеженим доступом?

Відповідно до статті 6 Закону "про доступ до публічної інформації" Публічна інформація з обмеженим доступом

1. Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;

3) службова інформація.

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до
закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим
інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає
суспільний інтерес в її отриманні.

Іншими словами : віднести інформацію до конфіденційної таємно\ чи службової можна тільки за умови проходження, так званого трискладового тесту. Перша складова полягає у тому, що інформація закривається лише тоді, коли її розповсюдження може загрожувати легітимній меті, що визначена в пункті першому ч.2 статті 6 Закону. Це національна безпека, територіальна цілісність і т.д. але цього недостатньо, для обмеження доступу до інформації треба застосувати другу складову : зясувати чи шкода від розповсюдження конкретної інформації буде суттєвою. Але й цього недостатньо, треття складова визначає: а що суттєвіше - шкода від оприлюднення такої інформації чи від її втаємничення? Закриваючи доступ до будь-якої інформації орган влади повинен довести усі 3 складові.

інформація з обмеженим доступом – це відомості конфіденційного або таємного характеру, правовий статус яких передбачений законодавством України і доступ до яких обмежений власником таких відомостей. Інформація з обмеженим доступом за законодавством України за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну
Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Таємна інформація – це інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю (банківську, комерційну, службову, професійну, адвокатську тощо), розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

Конфіденційну інформацію можна поділяти на таку, яка є власністю держави, і конфіденційну інформацію, яка не належить державі. Таємна інформація має бути передбачена законом. До видів таємної інформації законодавство України відносить: державну таємницю, комерційну таємницю, банківську таємницю, службову таємницю, професійну таємницю, адвокатську таємницю.

На законодавчому рівні чітко регламентованими є такі види таємної інформації як державна, комерційна, банківська, професійна таємниці. Поняття ж службової таємниці хоча і має своє законодавче визначення, однак зміст та правові ознаки даного виду інформації з обмеженим доступом ще не достатньо регламентовані.