Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

возмещение

Мне 21 год в апреле месяце 2011года у меня умер отец и я оформила выплату по утрате кормильца.
В июне месяце 2011 года закончила 4 курс университета (дненвное отделение), поступила на 5 курс дневного отделения этого же ВУЗа,но при этом выплаты за июль и август прекратились т.к. мне объяснили, что был прерван договор обучения в ВУЗе при переходе с бакалаврата на специалиста. Выходя из этого я 2 месяца фактически не обучалась, а значит и выплаты не положены. В этот период(2 месяца) я нигде не работала.
Проконсультируйте пожалуйста могу ли я возместить в судебном или каком либо другом порядке положенные мне выплаты, какие статьи закона были при этом нарушены и какие документы мне необходимо для этого подготовить.

Відповідно до ч. 1 ст. 36

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону, - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Згідно з ч. 2 ст. 36 акону України: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” непрацездатними членами сім'ї вважаються: 1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону; 2) діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Відповідно до ст. 49 цього ж Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється: 1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості; 2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України; 3) у разі смерті пенсіонера;
4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд; 5). в інших випадках, передбачених законом.
Ви закінчили навчання у вишому навчальному закладі та отримали диплом бакалавра. Це є базовою вищою освітою. Після цього Ви вирішили продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста і отримати повну вищу освіту.
Згідно ст. 36, п. ч.1 5 ст. 49 Закону України: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” виплата пенсії була припинена.
Відповідно до ч. 2 цієї ж статті поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону.
Згідно ч.1 ст.38 Закону України: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім'ї померлого годувальника вважається непрацездатним згідно із частиною другою статті 36 цього Закону, а членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, - довічно.
Частина 2 цієї ж статті встановлює, що зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім'ї здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому склалися обставини, що спричинили зміну розміру або припинення виплати пенсії.
Оскільки Вам лише 21 рік і Ви продовжуєте навчання, Ви маєте право звернутися до Управління Пенсійного Фонду України із заявою про поновлення виплати пенсії. Заява має бути у двох примірниках, із зазначенням того від кого, кому, а також дати подання та вашим підписом. До заяви мають бути додані всідокументи, що підтверджують Ваше право на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника. Один примірнк заяви з усіма доданими документами віддаєте до УПФУ, другий примірник з відміткою про прийняття залишаете собі. І чекаєте відповіді протягом 10 днів.
Відповідно до ст. 46 Закону України: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії. Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати
частини доходів. Компенсація втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням
строків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із законом.
Право на отримання пенсії данного виду виникло у Вас з дня продовження навчання.
Згідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший.
Відповідно до цього ж порядку якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
У разі, якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців не подані, пенсія призначається, відновлюється за наявними документами. У подальшому при надходженні додаткових документів пенсія перераховується зі строків, передбачених пунктом четвертим статті 45 Закону України: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.”
Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.
Відповідно до п.10 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” до заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника подаються документи померлого годувальника, перелічені в підпунктах "б"-"в" пункту 7 цього Порядку, а саме: б) документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 N 637 (далі - Порядок підтвердження наявного трудового стажу). За період роботи, починаючи з 01.01.2004, відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію (далі - відділ персоніфікованого обліку), додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку за формою згідно з додатком 2, а у разі необхідності за формою згідно з додатком 3.
За період роботи до 01.01.91 на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.
Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01.01.2004 - даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку.
Період перебування на інвалідності у зв'язку із нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням підтверджується випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).
Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01.01.2010 на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01.01.2010 - даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку;
в) довідка про заробітну плату особи (додаток 1) за період страхового стажу до 01.07.2000, а починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно із додатком 2, додатком 3.
Також надаються такі документи: а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера померлому годувальнику (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, має такий документ).
б) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія; в) довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником; г) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану (далі - РАГС) про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім; ґ) документи про вік померлого годувальника сім'ї при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім; д) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені у пункті 2 частини другої статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” навчаються за денною формою навчання; є) документи про місце проживання (реєстрації);
До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного міського) військового комісаріату чи іншої військової установи,
що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАГС про смерть годувальника, довідка військового
комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов'язана з проходженням військової служби.
У разі, якщо померлий військовослужбовець працював до призову на військову службу, подаються також документи, зазначені в підпунктах "б" і "в" пункту 7 цього Порядку.
До заяви про призначення пенсії сім'ї померлого пенсіонера повинні бути додані необхідні документи, зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому випадку визначається за документами, що є в пенсійній справі померлого годувальника, або за поданими додатково документами відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону України: “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.”