Трудове право

Має право роботодавець відправляти працівників за свій рахунок? ПРИКЛАД:роздали всім надруковані заяви "Прошу надати відпустку за свій рахунок 4.01.11; 5.01.11; 6.01.11" і всіх заставили підписати ці заяви.І куди можна поскаржитись?

Відпустки без збереження заробітної плати можна умовно поділити на два види:
1) обов'язково за бажанням працівника у випадках передбачених ст. 25 Закону України " Про відпустки";
2) за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік. ( ст. 26 Закону України " Про відпустки", а також ст. 84 Кодексу законів про працю ). Отже, відповідно до законодавства роботодавець немає права змушувати працівників брати відпустки без збереження заробітної плати.
Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу.
Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів державної податкової служби, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства
здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.
Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.
Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об'єднання. ( ст. 259 Кодексу законів про працю).

Це правомірно, якщо є згода між працівником та роботодавцем (працівник пише заяву про надання відпустки без збереження зарплати, а роботодавець видає на її підставі наказ). Відпустка без збереження зарплати не може тривати більше 15 календарних днів на рік, а не робочих (ст. 26 Закону України про відпустки). Надання відпустки без збереження зарплати використовується виключно за бажанням працівника, за ініціативою роботодавця така відпустка чинним законодавством не передбачається. Згідно зі ст. 34 Кодексу законів України про працю (далі — КЗпП) тимчасове переведення працівників на іншу роботу передбачене у випадку простою підприємства. Простоєм вважається зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на весь час простою на строк до одного місяця. Відповідно до ст. 33 КЗпП тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за згодою працівника. Власник має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо ця робота не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою. Отже, роботодавець не має права відправляти працівників у неоплачувану відпустку без їхньої згоди. Працівник має право скористатися відпусткою без збереження заробітної плати за власним бажанням. Якщо працівник не написав заяву про надання йому неоплачуваної відпустки, то роботодавець не має права «відпустити» працівника. Крім того, невиплата зарплати у такому випадку є грубим порушенням законодавства про працю, за яке передбачена відповідальність.

Мене було переведено на підприємстві на іншу посаду, але у межах одного пілприємства. Чи буде враховуватися час пропрацьований на старому місці для отримання щорічної відпустки?

КЗпП України ст.81
Право на щорічну відпустку у разі переведення на
інше місце роботи

За бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи після переведення.
Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову
компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи

Мене було переведено на підприємстві на іншу посаду, але у межах одного пілприємства. Чи буде враховуватися час пропрацьований на старому місці для отримання щорічної відпустки?

Дякую

КЗпП України ст.81

Право на щорічну відпустку у разі переведення на
інше місце роботи

За бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну
безперервної роботи після переведення.
Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову
компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи

Чи правомірно підприємству звільнити особу під час відпустки по догляду за дтитною?

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:
1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або
виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану
здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної
таємниці;
3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох
годин протягом робочого дня) без поважних причин;
5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади)
при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
6) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю
роботу;
7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів
громадського впливу.