Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень  ПОРЯДОК
  ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

Затверджено  постановою Кабінету Міністрів України  від 25 травня 2006 р. N 740
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2009 р. N 1007 ( 1007-2009-п )

Загальна частина 

  1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - Реєстр). 

  2. Внесенню до Реєстру підлягають судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів (далі - суди), крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею. 

  Судові рішення про надання дозволів на проведення окремих слідчих дій або оперативно-розшукових заходів у кримінальних справах включаються до Реєстру після винесення постанови (ухвали) про закриття справи чи постановлення вироку.

  3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому 
значенні: 

  адміністратор Реєстру - визначена в установленому законодавством порядку юридична особа, що здійснює заходи з 
технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру, надання доступу до нього, забезпечує зберігання та захист даних, що містяться в Реєстрі, структурну систематизацію судових рішень відповідно до тематичних класифікаторів, створення та функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до судових рішень, відтворення судових рішень протягом трьох робочих днів з моменту їх надходження, оприлюднення, а також виконання інших 
функцій, передбачених цим Порядком; 

  держатель Реєстру - ДСА, яка здійснює контроль за виконанням заходів, пов'язаних із захистом інформації, що міститься у Реєстрі, затверджує порядок зберігання електронних копій судових рішень, виконує інші функції із забезпечення функціонування Реєстру; 

  електронна копія судового рішення - складений в суді у вигляді електронних даних ідентичний судовому рішенню за 
документарною інформацією та реквізитами електронний документ, засвідчений електронним цифровим підписом особи, що підписала зазначене рішення, який може бути перетворений електронними засобами у візуальну форму; 

  загальний доступ до судових рішень - режим доступу до внесених до Реєстру електронних копій судових рішень, який 
забезпечує одержання, використання, поширення і зберігання інформації, що міститься у Реєстрі, з урахуванням вимог щодо нерозголошення відомостей, що містяться в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, і дають можливість ідентифікувати фізичну особу, та відомостей, для забезпечення нерозголошення яких прийнято рішення про розгляд справи у закритому судовому засіданні; 

  комп'ютерна мережа судів загальної юрисдикції - сукупність територіально розосереджених систем обробки даних, інших технічних та програмних засобів, що забезпечує доступ до інформаційних ресурсів судової системи, їх пересилання і використання судами загальної юрисдикції; 

  повний доступ до судових рішень - режим доступу до внесених до Реєстру електронних копій судових рішень, який передбачає можливість одержання та використання інформації, що міститься у Реєстрі, зокрема відомостей, які не можуть бути розголошені в судових рішеннях, відкритих для загального доступу; 

  судове рішення - вирок, рішення, постанова, наказ, ухвала, окрема ухвала (постанова) суду, що ухвалені (постановлені) судами у кримінальних, цивільних, господарських справах, у справах адміністративної юрисдикції, у справах про адміністративні правопорушення. 

  4. Формування і функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету. 

  5. Програмне забезпечення Реєстру, розроблене на замовлення ДСА та/або придбане нею, база даних Реєстру є власністю держави в особі ДСА. 

  6. Копії судових рішень видаються в установленому законодавством порядку з обов'язковим їх внесенням до Реєстру. 

  7. Електронні копії судових рішень є документами безстрокового зберігання. 

  8. Адміністратор Реєстру у разі припинення відповідно до законодавства своєї діяльності повідомляє про це держателеві 
Реєстру не пізніше ніж за три місяці, якщо інший строк не визначено законодавством. 

  Виконання адміністратором Реєстру своїх функцій здійснюється включно до дати припинення своєї діяльності. 

  Держатель Реєстру здійснює заходи з визначення в установленому законодавством порядку юридичної особи, яка виконуватиме функції адміністратора Реєстру, та забезпечує у визначеному ДСА порядку передачу бази даних Реєстру та програмного забезпечення від адміністратора до його наступника. 

  Формування та ведення Реєстру 

  9. Адміністратор Реєстру: 

  1) забезпечує функціонування Реєстру, зокрема оновлення його інформаційних ресурсів та бази даних, цілодобовий загальний та повний доступ фізичних і юридичних осіб до електронних копій судових рішень через офіційний веб-портал судової влади; 

  2) проводить реєстрацію, веде облік, обробляє, накопичує та зберігає електронні копії судових рішень; 

  3) вживає заходів для забезпечення: 

  захисту внесеної до Реєстру інформації; 

  функціонування комп'ютерної мережі судів загальної юрисдикції відповідно до укладених з держателем Реєстру договорів; 

  використання електронного цифрового підпису під час надсилання електронних копій судових рішень до Реєстру; 

  4) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням функціонування Реєстру; 

  5) може систематично публікувати судові рішення в друкованих виданнях, а також видавати збірники за окремими категоріями судових справ з дотриманням вимог стосовно нерозголошення відомостей, які дають можливість ідентифікувати фізичну особу та для забезпечення нерозголошення яких прийняте рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні. 

  10. Для забезпечення підготовки та надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень голова суду визначає 
відповідальну особу апарату суду та надсилає адміністраторові Реєстру копію відповідного наказу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактного телефону такої особи, її електронної адреси. 

  11. Адміністратор Реєстру у п'ятиденний строк з моменту надходження копії наказу про визначення відповідальної особи апарату суду: 

  здійснює заходи щодо авторизації відповідальної особи апарату суду у Реєстрі; 

  доводить до відома відповідальної особи апарату суду електронну та поштову адресу власної абонентської скриньки. 

  12. Суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі з використанням 
електронного цифрового підпису, що передує видачі копії судового рішення. 

  13. Електронні копії судових рішень надсилаються відповідальною особою апарату суду не пізніше дня, що настає після 
ухвалення (постановлення) судового рішення. 

  14. Електронні копії судових рішень, що підлягають негайному виконанню, надсилаються адміністраторові Реєстру відповідальною особою апарату суду відразу після їх ухвалення (постановлення). У передбачених процесуальним законодавством випадках електронні копії судових рішень надсилаються адміністраторові Реєстру в день складення повного судового рішення. 

  14-1. Електронні копії судових рішень про надання дозволів на проведення окремих слідчих дій або оперативно-розшукових заходів у кримінальних справах надсилаються адміністраторові Реєстру з відміткою "Тимчасове обмеження доступу.

  15. До кожної електронної копії судового рішення додається електронна інформаційна картка, в якій зазначається: 

  1) найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення; 

  2) код суду згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим ДСА; 

  3) форма судочинства (цивільне, кримінальне, господарське, адміністративне, розгляд справ про адміністративні 
правопорушення); 

  4) форма судового рішення; 
  5) дата ухвалення (постановлення) судового рішення;
  6) дата набрання судовим рішенням законної сили; 

  7) необхідність заборони оприлюднення судового рішення на офіційному веб-порталі судової влади у вигляді відмітки 
встановленої форми; 
  8) номер і дата судової справи (якщо номер судової справи змінено, додатково зазначається попередні номер і дата судової справи); 

  9) номер і дата судової справи, рішення в якій 
переглядається; 

  10) дата ухвалення (постановлення) судового рішення, що переглядається; 

  11) найменування та код суду, що ухвалив (постановив) судове рішення, яке переглядається, згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим ДСА; 

  12) склад суду із зазначенням прізвища та ініціалів судді (суддів); 

  13) найменування сторін судового процесу; 

  14) статус сторін судового процесу (фізична особа, юридична особа, державний орган, підприємство, установа, організація тощо). 

  16. Контроль за надсиланням судами електронних копій судових рішень адміністраторові Реєстру здійснює голова відповідного суду або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та несе персональну відповідальність, встановлену законодавством. 

  17. Адміністраторові Реєстру забороняється виключати судові рішення з Реєстру або вносити будь-які зміни до них. 

  18. У разі виправлення відповідно до процесуального закону помилок, допущених у судовому рішенні, до Реєстру додатково вноситься електронна копія судового рішення з відповідними змінами. 

  19. Адміністратор Реєстру перед оприлюдненням тексту судового рішення для загального доступу опрацьовує в порядку черговості надходження текст електронної копії судового рішення з метою запобігання ідентифікації фізичної особи і розголошенню відомостей, що не можуть бути відкриті для загального доступу. 

  Літерне або цифрове позначення таких відомостей здійснюється окремо за кожною з таких відомостей із застосуванням кодифікатора, затвердженого держателем Реєстру. 

  Літерне або цифрове позначення відповідає літерному або цифровому позначенню певної відомості в усіх частинах судового рішення. 

  19-1. Електронні копії судових рішень про надання дозволів на проведення окремих слідчих дій або оперативно-розшукових заходів у кримінальних справах, які надійшли до адміністратора Реєстру з відміткою "Тимчасове обмеження доступу", відкриваються для загального доступу після надходження повідомлення органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи або електронної копії постанови (ухвали) про закриття справи чи вироку.

  Користування Реєстром 

  20. Доступ користувачів до електронних копій судових рішень здійснюється безоплатно через офіційний веб-портал ДСА. 

  ДСА публікує адресу веб-порталу судової влади в офіційних друкованих виданнях. 

  21. Користувачам Реєстру надається можливість пошуку, перегляду, роздрукування електронних копій судових рішень, 
копіювання їх текстів у цілому або частин відповідно до режиму доступу до судових рішень, внесених до Реєстру за останніх п'ять років. Порядок надання інформації за попередній період визначається держателем Реєстру. 

  22. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється через інформаційно-пошукову систему доступу за такими 
реквізитами: 

  1) найменування суду, що ухвалив (постановив) судове рішення; 

  2) код суду згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим ДСА; 

  3) прізвище та ініціали судді (суддів), який ухвалив (постановив) судове рішення; 

  4) дата ухвалення (постановлення) судового рішення; 
  5) форма судочинства; 

  6) форма судового рішення; 

  7) номер справи, у якій прийнято рішення, дата її надходження до суду; 

  8) найменування сторін судового процесу з урахуванням режиму доступу до судових рішень; 

  9) статус сторін судового процесу (фізична особа, юридична особа, державний орган, підприємство, установа, організація тощо); 

  10) ключові слова. 

  23. Загальний доступ до судових рішень, внесених до Реєстру, має кожна фізична або юридична особа. 

  24. Дозвіл на повний доступ до судових рішень надається суддям, працівникам апарату судів, ДСА та її територіальних 
управлінь, адміністратора Реєстру з урахуванням службових обов'язків зазначених осіб шляхом автентифікації користувача. 

  25. Дозвіл на повний доступ до електронних копій судових рішень надається та анулюється: 

  суддям і працівникам апарату суду - головою суду; 

  працівникам територіального управління ДСА - його начальником; 

  працівникам ДСА - Головою ДСА; 

  працівникам адміністратора Реєстру - його керівництвом. 

  26. Адміністратор Реєстру здійснює реєстрацію користувача після надходження повідомлення про надання дозволу на повний доступ до судових рішень, в якому зазначаються посада, прізвище, ім'я, по батькові, строк дії дозволу та електронна адреса особи, якій надається дозвіл. 

  27. Особи, яким надано дозвіл на повний доступ до судових рішень, зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб інформації, що стала їм відома у зв'язку з користуванням Реєстру у режимі повного доступу. 

  28. Скасування реєстрації користувача здійснюється протягом одного дня адміністратором Реєстру у разі порушення ним вимог користування Реєстром або відсутності дозволу на повний доступ. 

  29. Посадова особа, що анулювала дозвіл на повний доступ до судових рішень, офіційно повідомляє про це адміністраторові Реєстру протягом двох робочих днів із зазначенням найменування посади, прізвища, імені та по батькові особи, якій анульовано дозвіл. 
 
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1007 ( 1007-2009-п ) від 
23.09.2009 }