Поняття адміністративного судочинства

Адміністративне судочинство – це діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства.

Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Водночас, адміністративні суди не розглядають публічно-правові справи, що віднесені до компетенції Конституційного Суду України, які належить вирішувати в порядку кримінального судочинства, а також щодо накладення адміністративних стягнень та щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції. Так, адміністративні суди не можуть розглядати справи щодо визнання неконституційними законів чи надавати їх тлумачення, адже такі повноваження надані лише Конституційному Суду України. Крім того, відповідні суди не розглядають справи щодо притягнення осіб до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень та злочинів.

Матеріал: