Cитуація з кредитними спілками останнім часом тільки ускладнюється. Що робити в такій ситуації вкладникам?

 Загалом непроста ситуація з кредитними спілками останнім часом тільки ускладнюється. Навіть найбільш потужні та авторитетні організації йдуть на дно.
Що робити в такій ситуації вкладникам?

Щонайперше, звернутись до керівництва кредитної спілки з заявою про видачу у повному обсязі суми вкладу з нарахованими процентами в зв’язку із закінченням терміну вкладу. 

Голові правління (назва, номер, адреса відділення/філії)
Назва Кредитної спілки

Прізвище, ім’я, по-батькові Вкладника
(адреса проживання/прописки)

Заява

Прошу видати у повному обсязі суму вкладу з нарахованими процентами в зв’язку із закінченням терміну вкладу, згідно з пунктами Х.Х, Х.Х і Х.Х* договору № (номер) від (дата), а також на підставі статей 526 і 530 Цивільного кодексу України.
 Крім того, згідно пунктів Х.Х, Х.Х ** статуту кредитної спілки і статей 10 і 11 Закону «Про кредитні спілки», прошу виключити мене з числа учасників Кредитної спілки «______________», повернувши всі сплачені мною внески (крім вступного).
 У випадку відмови в поверненні мені вкладу та нарахованих згідно з умовами договору відсотків, а також відмови в поверненні всіх внесків (крім вступного), вимагаю в найкоротші терміни в письмовому вигляді обґрунтувати причини відмови з наданням відповідних документів (або їх копій), які можна прикласти на додаток до офіційної відмови. Відмову направити за адресою: _________________________________________ .
 Повідомляю, що офіційна письмова відмова від виконання Кредитною спілкою своїх обов’язків відповідно до договору разом з моєю письмовою скаргою (заявою) буде направлено для подальшого розгляду в Державну комісію по регулюванню ринків фінансових послуг України (в департамент нагляду за кредитними установами), в Прокуратуру, а також в асоціацію (об`єднання ), в якій перебуває кредитна спілка.
 Також мною буде направлено позов до суду з проханням виконати пред’явлені вимоги (видати суму вкладу, нараховані по ньому відсотки, а також повернути всі внески, крім вступного) і відшкодувати заподіяну мені моральну і матеріальну шкоду.

Дата Підпис

*- послатись на пункт депозитного договору, якій передбачає можливість дострокового розірвання.
**- послатись на пункти статуту, які передбачають право вкладника по бажанню вийти з числа учасників КС та зобов’язують спілку повернути учаснику всі його внески (в тому числі депозит з нарахованими відсотками), крім вступного.

Найчастіше у відповідь надається стандартна відписка про складний фінансовий стан, арештоване майно і рахунки і т.п.
Якщо справа вже дійшла до ліквідації кредитної спілки також варто подати заяву до ліквідаційної комісії. 

Голові Ліквідаційної комісії 
________________________________
 (найменування та місцезнаходження кредитної спілки/страхової компанії/банку)
________________________________
(П.І.П.)
  Вкладника (Потерпілого, Вигодонабувача, Застрахованої особи)
  __________________________________
  (П.І.П. для юр. осіб - найменування)
  ___________________________________
  ___________________________________
  (адреса місця проживання, 
  місце знаходження юр. особи)

Вих. № ___ від «___» _______20__ року (для юр. осіб)

ЗАЯВА
про включення до реєстру кредиторів
  У зв'язку з ліквідацією ________________(найменування та місцезнаходження кредитної спілки/страхової компанії/банк, просимо (прошу) Вас включити ______________(П.І,П., найменування юр. особи) до реєстру кредиторів __________________(кредитної спілки/страхової компанії/банку) для отримання _____________ (_____________) грн. ______________ коп., у відповідності до:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(зазначається рішення суду, договір вкладу, виконавчий документ, за наявності страховий акт)
Додаток до заяви: 
_________________________________________________________________________________________
(копія належним чином засвідченого рішення суду, виконавчого документу, договір вкладу, за наявності страхового акту)
________________ ___________________
 (П.І.П.), (Підпис), (М.П.)
(повноважний представник 
юр. особи)
   

Як правило другий, а краще паралельний крок - це оскарження до Комісії з регулювання ринків фінансових послуг та прокуратури. Далі наводимо зразки таких скарг:

Директору департамента по нагляду за кредитними установами
  Державної комісії по регулюванню ринків фінансових послуг
  01001, Київ-1, вул. Б.Грінченко, 3
  (ПІБ)
  громадянина (ПІБ)
  (адреса проживання/прописки)

Скарга

«___» __________ 200__ року я звернувся (-лась) до представника правління (ПІБ) кредитної спілки (назва, адреса) з вимогою видати в повному обсязі суму вкладу з нарахованими по ньому процентами в зв’язку із закінченням строку вкладу, відповідно до пунктів Х.Х, Х.Х та Х.Х* депозитного договору №(номер) від (дата), а також виключити мене з членів КС і повернути всі сплачені мною внески (крім вступного), згідно пунктів Х.Х,Х.Х** статуту кредитної спілки і статей 10 та 11 Закону «Про кредитні спілки».
 Однак, порушивши депозитний договір, статтю 41 Конституції України, статті 525, 526, 530 і 629 Цивільного кодексу України, а також статті 10,11 та 23 Закону України «Про кредитні спілки», кредитна спілка станом на «___» _________ 200___ року (вказати дату подання скарги) не виконала заявлених мною вимог по поверненню вкладу, нарахованих по ньому процентів та всіх сплачених внесків (крім вступного) та:
- * не надав письмової відмови у відведений для цього місячний строк, передбачений законодавством. Дата подання заяви на видачу вкладу та отримання всіх сплачених внесків (крім вступного) – «__» _______ 200__ року, заява завірена підписом (ПІБ), печаткою та зареєстровано під вхідним №____;
- * надав відмову, копія якого додається. Вважаю, що мотивація відмови необґрунтована та порушує мої права, як вкладника та члена кредитної спілки, протирічить пунктам Х.Х, Х.Х та Х.Х депозитного договору, нормам вищевказаних законів, Цивільного кодексу України та Конституції України.
   
Враховуючи вищенаведене, прошу вжити заходів по відношенню до (вказати назву КС) та її посадових осіб (можна вказати ПІБ конкретних осіб), а також надати мені відповідь на дану скаргу в терміни, обумовлені чинним законодавством.
Про результати розгляду моєї заяви прошу повідомити письмово за адресою: _________________________________________________________________________.
До скарги додаю (перелік орієнтовний і може відрізнятися в залежності від ситуації):
- копію депозитного договору;
- копію заяви на видачу депозиту, нарахованих по ньому відсотків, а також на повернення всіх сплачених внесків (крім вступного);
- копії квитанцій про внесення коштів на депозитний рахунок;
- копії квитанцій про оплату всіх внесків;
- копію відмови КС (якщо така є) а також поштового повідомлення про отримання відмови.

Дата Підпис  

*- з помічених зірочкою вибрати той варіант реакції кредитної спілки, який мав місце  

Прокуратура _______ району м. ______________
  (ПІБ)
  громадянина (ПІБ)
  (адреса проживання/прописки)

Скарга

«___» __________ 200__ року я звернувся (-лась) до представника правління (ПІБ) кредитної спілки (назва, адреса) з вимогою видати в повному обсязі суму вкладу з нарахованими по ньому процентами в зв’язку із закінченням строку вкладу, відповідно до пунктів Х.Х, Х.Х та Х.Х* депозитного договору №(номер) від (дата), а також виключити мене з членів КС і повернути всі сплачені мною внески (крім вступного), згідно пунктів Х.Х,Х.Х** статуту кредитної спілки і статей 10 та 11 Закону «Про кредитні спілки».
 Однак, порушивши депозитний договір, статтю 41 Конституції України, статті 525, 526, 530 і 629 Цивільного кодексу України, а також статті 10,11 та 23 Закону України «Про кредитні спілки», кредитна спілка станом на «___» _________ 200___ року (вказати дату подання скарги) не виконала заявлених мною вимог по поверненню вкладу, нарахованих по ньому процентів та всіх сплачених внесків (крім вступного) та:
- * не надав письмової відмови у відведений для цього місячний строк, передбачений законодавством. Дата подання заяви на видачу вкладу та отримання всіх сплачених внесків (крім вступного) – «__» _______ 200__ року, заява завірена підписом (ПІБ), печаткою та зареєстровано під вхідним №____;
- * надав відмову, копія якого додається. Вважаю, що мотивація відмови необґрунтована та порушує мої права, як вкладника та члена кредитної спілки, протирічить пунктам Х.Х, Х.Х та Х.Х депозитного договору, нормам вищевказаних законів, Цивільного кодексу України та Конституції України.
Згідно зі ст. 6 Закону України «Про прокуратуру», органи прокуратури захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.

Враховуючи вищенаведене, прошу ініціювати перевірку діяльності КС __________, вжити заходів по відношенню до КС _______ та її посадових осіб (можна вказати ПІБ конкретних осіб), а також надати мені відповідь на дану скаргу в терміни, обумовлені чинним законодавством.
Про результати розгляду моєї заяви прошу повідомити письмово за адресою: _________________________________________________________________________.
До скарги додаю (перелік орієнтовний і може відрізнятися в залежності від ситуації):
- копію депозитного договору;
- копію заяви на видачу депозиту, нарахованих по ньому відсотків, а також на повернення всіх сплачених внесків (крім вступного);
- копії квитанцій про внесення коштів на депозитний рахунок;
- копії квитанцій про оплату всіх внесків;
- копію відмови КС (якщо така є) а також поштового повідомлення про отримання відмови.

Дата Підпис  

*- з помічених зірочкою вибрати той варіант реакції кредитної спілки, який мав місце  

Проте, як показує практика ефективність подібних звернень майже у 100% випадків дорівнює нулю. Тому наступний і головний крок - власне подача позову до суду про захист прав споживача фінансових послуг.

 До ___________________ районного суду (найменування суду) 
м.____________
 Позивач: __________________________ 
(ПІБ)
(повна домашня адреса з індексом)
(номер телефону)
 Відповідач: 
(повна назва кредитної спілки)
(юридична адреса офісу кредитної спілки)
(фактична адреса офісу кредитної спілки)
(телефони)
 Ціна позову: _________________
загальна сума (сума вкладу + відсотки)
 Державне мито: 
відповідно до п.3 ст.22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати держмита за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав
Витрати на ІТЗ: 120,00 грн.

 Позовна заява
про захист прав споживача фінансових послуг

20___ року між мною, _________ (далі Позивач) та ______________(повна назва кредитної спілки/філії кредитної спілки) (далі – Відповідач) був укладений депозитний Договір № _______ (далі Договір), у відповідності з яким я розмістив депозит на суму _____ гривень на строк __________ днів з виплатою _____ % річних в кінці строку (вказати ставку по договору і загальний графік виплати процентів).
На підтвердження укладення Договору та внесення грошових коштів на депозитний рахунок Відповідача додається копія Договору та документ, що підтверджує отримання коштів Відповідачем.
20____ року після закінчення строку вкладу, я звернувся до Відповідача з письмовою заявою про намір забрати вклад і нараховані відсотки. Однак Відповідач відмовив мені у видачі вкладу, посилаючись на відсутність грошових коштів.
Вважаю такі дії Відповідача протиправними і такими, що порушують мої права споживача фінансових послуг, тому і звертаюсь до суду для захисту моїх прав з метою повернення мого вкладу.
У відповідності зі ст. 4 Закону України "Про захист прав споживачів", споживачі під час придбання, замовлення й використання продукції, яка реалізується не території України, для задоволення своєї особистої потреби мають право, зокрема, на захист своїх прав державою; належна кількість продукції й обслуговування; звертання до суду й іншим уповноваженим органам державної влади за захистом порушених прав. 
Та відповідно до п. 5 ст. 110 Цивільного процесуального кодексу позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за місцем проживання споживача.
У відповідності до ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки», вклади (внески) членів кредитної спілки на депозитні рахунки належать членам кредитної спілки на правах приватної власності. Кожен член кредитної спілки має право отримати належні йому вказані кошти в порядку і в термін, які встановлені у відповідності з ч. 7 ст. 10 даного Закону. Повернення вкладів проводиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором, статутом кредитної спілки. 
Згідно зі ст. 41 Конституції України, «кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є недоторканим…». Виходячи з цього, вважаю, що Відповідач відмовившись видати вклад по його закінченні, порушив моє право приватної власності на вклад, закріплене Конституцією України.
Згідно ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов’язковим для виконання сторонами. 
А згідно ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов являються неприпустимими, якщо інше не встановлено договором або законом. 
Виходячи з вищевказаного, вважаю відмову Відповідача у видачі мені суми вкладу незаконною, такою що позбавляє мене права вільно розпоряджатися власними грошовими коштами, у зв’язку з чим вважаю необхідним звернутися до суду за захистом моїх прав, порушених Відповідачем.
На підставі вищевказаного і керуючись ст.ст. 41, 55 Конституції України, ст.ст.15, 16, 525, 629, 1058, 1060 Цивільного кодексу України, ст.ст.3, 4, 5, 27, 31, 79, 85, п. 5 ст. 110, 118-120 Цивільного процесуального кодексу України, ст.ст.10, 11, 23 Закону України «Про кредитні спілки» та ч.3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів»,

Прошу:
1. Прийняти позовну заяву про до провадження.
2. Стягнути з Відповідача на мою користь суму депозиту_______________ та
  відсотки, що разом складає ________
3. Стягнути з Відповідача штраф у розмірі _______за період ______________(з
  моменту закінчення строку дії Договору та до моменту подачі Позовної заяви.
4. Стягнути з Відповідача на користь Позивача судові витрати, а саме: витрати
  на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу - 120,00 грн. 
 
Додатки (все в 2-х екземплярах): 
1. Копія договору вкладу.
2. Копія квитанції про зарахування коштів на рахунок Відповідача.
3. Копія заяви на адресу Відповідача з вимогою про виплату депозиту і нарахованих відсотків.
4. Копія відповіді Відповідача на заяву Позивача про повернення вкладу (якщо є).
5. Копія довідки про баланс депозиту Позивача, видана Відповідачем (якщо є).
6. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (ІТЗ). (Оригінал квитанції прикріплюєте до позовної заяви, а копію – залишаєте собі).
7. Позовна заява.

 Дата _____________________ Підпис ____________________

Як показує практика роботи приймальні Черкаської обласної організації КВУ протягом 2011 року саме останній елемент, а саме позов до суду, при чому саме в такому формулюванні є базовим компонентом успішного вирішення справи. Інша питання, що вигравши суд, виникає нова проблема - кредитна спілка вже не має майна для погашення заборгованості перед своїми вкладниками. 
І тут, нажаль, окрім, як оскаржувати бездіяльність ДВС ефективних варіантів дій існує небагато.

 

Новини: 
Поширити