Натисніть клавішу "Enter", щоб перейти до змісту

Терміни

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять.

Будівництво – нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва.

Об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Будівлі – споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або об’єднаних (несуче – огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Будинок – різновид будівлі, яке призначене, як правило, для проживання та обслуговування людей.

Споруди – будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та оснастки в результаті виконання різних будівельних робіт.

Об’єкт виробничого призначення – об’єкт сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт і зв’язок тощо).

Об’єкт невиробничого призначення – об’єкт житлового та комунального господарства, закладів охорони здоров’я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, науково-дослідних та інших організацій, пов’язаних з розвитком науки, а також пам’ятників і монументів і т. п.

Лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури – наземні, надземні або підземні лінійні об’єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії і т. п.

Нове будівництво – будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Реконструкція – перебудова введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва, яка передбачає удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо).Реконструкція передбачає збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).

Капітальний ремонт – сукупність робіт, які передбачають втручання у несучі конструктивні системи при заміні або відновленні конструкцій, інженерних систем і обладнання введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва без зміни їх функціонального призначення та зовнішніх геометричних розмірів у зв’язку з їх фізичним зношуванням та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).

Технічне переоснащення – комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів невиробничого призначення, техніко-економічного рівня виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним.

Комплекс (будова) – сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, об’єднаних цільовим призначенням, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектної документації.

Містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.

Передпроектні роботи – роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об’ємно-просторових та містобудівних рішень:
 • Розробка попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форэскизы);
 • Розроблення пропозицій щодо розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках (обгрунтування місця розміщення, необхідної території та умов будівництва);
 • Обробка технологічної та інженерної характеристик об’єкта;
 • Складання завдання на інженерні вишукування;
 • Обміри та обстеження будівель, які підлягають реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення;
 • Інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування.

Проект (проектні рішення) повторного використання – документація на об’єкт або його частину, яка використовується повторно при проектуванні іншого об’єкта будівництва, яка затверджена і, у разі необхідності, має звіт експертизи щодо її відповідності вимогам будівельних норм, стандартів і правил.

Проектна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Проектні роботи – роботи, пов’язані зі створенням проектної документації на будівництво.

Черга будівництва – визначена проектною документацією сукупність об’єктів будівництва, що входять в склад комплексу (будови), введення в дію яких частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, їх безпечну експлуатацію та самостійне функціонування. Черга будівництва може ділитися на пускові комплекси.

Пусковий комплексс – визначена проектною документацією сукупність об’єктів будівництва будь-якого призначення (або їх частин), які є складовою комплексу (будови) або його (її) черги, введення яких в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг на об’єктах підсобного та обслуговуючого призначення, безпечну експлуатацію та їх самостійне функціонування.

Стадії проектування. Визначено такі стадії проектування:
 • Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);
 • Техніко-економічний розрахунок (ТЕР);
 • Ескізний проект (ЕП);
 • Проект (П);
 • Робочий проект (РП);
 • Робоча документація (Р).
Call Now Button